Idee: Meer straatgroen in Boxtel?

Gratis geveltuintje aanvragen

Een idee gejat van o.a. Tilburg. Burgers mogen een tuintje zelf aanleggen. Wel een email naar de gemeente maar geen vergunning nodig. Een  boomspiegel inplanten mag ook.

Tilburg hanteert deze eenvoudige tegel-regels:

Inwoners moeten zorgen dat de geveltuin niet breder wordt dan 37 cm vanaf de woning. Hij mag maximaal 25 cm diep in de grond zijn en mag zo lang zijn als de gevel van de woning. Bovendien moet er na aanleg een stoep overblijven van minimaal 120 cm breed, zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel of rollator er nog langs kunnen.

Kansen genoeg in Boxtel:

 foto-het-idee

David Andreae

Idee: Autodelen in Boxtel: sociaal en groen

Auto’s staan 98% va de tijd stil. Zet je eigen auto in de verhuur! Er zijn providers die alles regelen (ook de verzekering), b.v. Snappcar en MyWheels.

Heb je een auto sporadisch nodig? Zoek op internet naar een deelauto in je wijk of dorp.

Voordelen: beter mobiliteit, sociale contacten, minder auto’s, minder parkeerplaatsen, misschien zelfs minder kilometers.

Een deelauto aanschaffen kan ook interessant zijn voor bedrijven, (buurt)verenigingen, enz..

 

David Andreae 7-11-16

Idee: Natuurbeleving voor kinderen

Bij duurzaamheid is natuurbeleving essentieel. Zeker voor kinderen, die te vaak binnen zitten.

Natuur (en milieu) educatie, ook wel NME genoemd, moet een speerpunt zijn van gemeentebeleid. Het moet op school en thuis. Een samenwerking tussen gemeenten, (basis)scholen, natuurgroepen, vrijwilligers, IVN, Groene Poort, kinderboerderijen, dierenwelzijn, Bewaarde Land, enz.. In Boxtel gebeurt er eea, maar er moet meer. In Gestel zijn er weer andere activiteiten. Laten we samen het  aanbod vergroten. B.v. een Boxtelse klas naar Gestel voor het Eik project (in 2017). Of een Gestelse klas naar Sparrenrijk. Het doel onder schooltijd: “ieder klas gaat ieder jaar  3 keer naar buiten”. En voor buiten schooltijd, en voor de (groot)ouders: laten we een boek maken “50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde” – meerdere gemeenten hebben een eigen boekje voor groep 3’ers.

David Andreae

Idee: Het hof van Boxtel

Groene initiatieven Boxtel onder één noemer

In Boxtel zijn vele groene initiatiefnemers en initiatieven. Laten we onze krachten bundelen en onderbrengen in de “ Hof van Boxtel” om op elkaar af te stemmen en elkaar te versterken. Samen meerwaarde te creëren voor de Boxtelse gemeenschap. Vanuit de gemeente Boxtel kunnen deze initiatieven ondersteund worden via vorm geven aan de participatiewet.

Boxtelse initiatieven:

 • Hereboeren
 • Dommelbimt
 • Lokale agenda 21
 • Transition Town
 • Eetbaar Boxtel: met eetbare tuinen en pluklinten
 • Voedseltuin voor voedselbank
 • Buurtmoestuinen op Hoogheem, 2 stuks in Selissenwal,…
 • Generatietuinen in Oost, Liempde en in het centrum achter Liduina
 • Tuin in Lennisheuvel
 • Bewonersinitiatief Kleine Aarde
 • Kinderboerderij Oost en Geitenwei Selissenwal
 • ….
 • ….

Deze initiatieven komen soms mankracht tekort, organiseren burendagen of  doen mee aan acties als NL Doet, open dagen etc .. Boxtel heeft een succesvolle groenopleiding vanuit Helicon en ook de leerlingen van de  VMBO-opleiding kunnen benut worden in het kader van stages. Vanuit de participatiewet dienen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje naar werk te krijgen of een zinvolle dagbesteding. Als we de behoefte aan ondersteuning, stageplaatsen en leerwerkplekken bij elkaar brengen kunnen we samen meerwaarde creëren voor elkaar en de gemeenschap van Boxtel.

 

Idee: De wijk als verzorgingshuis

Anno 2016 worden de inwoners van Boxtel thuis oud, ook als ze kwetsbaar en/of hulpbehoevend worden. Slechts wanneer ze een gevaar voor zichzelf of de omgeving gaan worden en 24 uur per dag toezicht of hulp nodig hebben is een intramurale opvang mogelijk. Dit betekent dat steeds meer kwetsbare mensen met een grote behoefte aan ondersteuning en zorg in onze wijken zullen wonen. De beschermde woonomgeving van het verzorgingshuis verdwijnt. Dit betekent dat de wijk de beschermde woonomgeving dient te bieden.

In de wijk zullen de functies van het verzorgingshuis op rollatorafstand (500 meter) aanwezig dienen te zijn, te weten:

 • Veilige fysieke woonomgeving. Dit betekent rolstoelvriendelijke, vlakke paden die voldoende breed zijn. Veilige oversteekplaatsen. Goede verlichting, opgeruimde omgeving (hondenpoep, vuilnis en graffiti) , voldoende bankjes en openbare toiletmogelijkheid.
 • Ontmoetingsplekjes in het groen waar reuring is of rust, naargelang behoefte.
 • Levensloopbestendige woningen met variatie in soort, ligging en grootte.
 • Eetgelegenheid
 • Ontmoetingsruimte voor activiteiten en dagbesteding
 • Winkelgelegenheid
 • Stilteruimte
 • Zorgsteunpunt: mogelijkheid zorgruil, mantelzorgondersteuning, zorgverlening
 • Huishoudelijke ondersteuning.
 • Administratieve ondersteuning
 • Punt voor technisch onderhoud en ondersteuning bij kleine karweitjes

In Boxtel spelen er allerlei initiatieven die aansluiten bij bovenstaande punten. Mijn voorstel is te inventariseren en het ontbrekende aan te vullen:

 • wat er al is,
 • wat zijn mogelijkheden met wat aanpassing?
 • wat is het ontbrekende dat aangevuld dient te worden?
 • Wat is nodig op buurt, wijk, dorpskern of gemeenteniveau?

Idee: Samentuinen in Boxtel

Graag zou ik willen wijzen op de mogelijkheid en het idee van samentuinen.
Plekken in het gemeenteplantsoen waar buurtbewoners hun eetbare (moes-)tuin wensen een beetje kunnen uitbreiden en elkaar treffen voor o.a. gezamenlijk onderhoud en een praatje.

We willen uiteindelijk toewerken naar ruimte om te moestuinieren, maar vooral ook meer eetbare vaste plantenborders en strookjes/randen/plekken ‘voedselbos’. Dit is minder bewerkelijk. Het geeft de mogelijkheid om er de vruchten van te plukken, maar het hoeft niet.

In het kader van de leefbaarheid en veerkracht van onze lokale gemeenschap stimuleert Eetbaar Boxtel daarom buurt(moes)tuinen en organiseert buurtplantdagen.
Kan dit idee meegenomen worden in de plannen?

31 oktober bijeenkomst Samen leven in Boxtel

Voor de bijeenkomst Samen leven in Boxtel waren we te gast bij kringloopwinkel Het Goed in Boxtel, waarvoor dank!

Tijdens de avond vond er een geanimeerde discussie plaats over wat er allemaal gebeurt op het gebied van sociale duurzaamheid in Boxtel. We hebben namelijk nogal wat initiatieven! Een (nog niet complete) lijst van initiatieven vind je hier. Mis je nog een initiatief? Laat het ons weten door een mail te sturen aan: MdWijk@mijngemeentedichtbij.nl.

We merken dat het belangrijk is dat initiatieven zoals op de kaart te vinden zijn zichtbaarder worden voor de inwoners. Dat is een van de dingen die ervoor kan zorgen dat we komen tot een samenleving die “all inclusive” is, waar niemand buiten de boot valt.

Maar zichtbaarheid is niet het enige wat telt. Als je naar de kaart kijkt, zul je zien dat de ene wijk in Boxtel meer initiatieven of voorzieningen heeft dan de ander. Soms komt dat door het karakter van de wijk, maar soms wordt een dergelijke voorziening ook gewoon gemist! We gaan de komende dagen in de werkgroep in ieder geval aan de slag om de lijst verder aan te vullen én om te bekijken hoe de initiatieven bijdragen aan een sociaal duurzamere samenleving. Dat vormt de basis voor ons om te kijken wat we misschien nog missen.

Wat mis jij in jouw wijk? Of welk initiatief zijn wij nog vergeten? Laat het ons weten of laat je horen op de volgende bijeenkomst op 9 november om 19:00 uur!