Idee: Meer straatgroen in Boxtel?

Gratis geveltuintje aanvragen

Een idee gejat van o.a. Tilburg. Burgers mogen een tuintje zelf aanleggen. Wel een email naar de gemeente maar geen vergunning nodig. Een  boomspiegel inplanten mag ook.

Tilburg hanteert deze eenvoudige tegel-regels:

Inwoners moeten zorgen dat de geveltuin niet breder wordt dan 37 cm vanaf de woning. Hij mag maximaal 25 cm diep in de grond zijn en mag zo lang zijn als de gevel van de woning. Bovendien moet er na aanleg een stoep overblijven van minimaal 120 cm breed, zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel of rollator er nog langs kunnen.

Kansen genoeg in Boxtel:

 foto-het-idee

David Andreae

Idee: Autodelen in Boxtel: sociaal en groen

Auto’s staan 98% va de tijd stil. Zet je eigen auto in de verhuur! Er zijn providers die alles regelen (ook de verzekering), b.v. Snappcar en MyWheels.

Heb je een auto sporadisch nodig? Zoek op internet naar een deelauto in je wijk of dorp.

Voordelen: beter mobiliteit, sociale contacten, minder auto’s, minder parkeerplaatsen, misschien zelfs minder kilometers.

Een deelauto aanschaffen kan ook interessant zijn voor bedrijven, (buurt)verenigingen, enz..

 

David Andreae 7-11-16

Bijeenkomst ondernemersvereniging Ladonk

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de Gemeente Boxtel hebben samen een duurzaamheidsscan uit laten voeren voor het bedrijventerrein. Hier zijn een heleboel goede ideeën uit voortgevloeid!

15123191_584799338390478_2348161505207331102_o
Op 22 november is er op terrein van Boxtelse bedrijvigheid
veel creatieve inspiratie geweest in de duurzaamheidsworkshop voor ondernemers van SPIN. Wethouder Eric van den Broek opende de workshop die op initiatief van SPIN, ontwikkelingsmaatschappij BOM en de gemeente was georganiseerd. Een kleine vijfentwintig Boxtelse ondernemers dachten bij deze bijeenkomst ‘out of the box’ over duurzaamheidsmaatregelen en dat leverde meteen al zevenentwintig bruikbare ideeën op. Meewerkend Boxtel in optima forma.
Niet alleen wordt er volgens ons meer geïnvesteerd in de Boxtelse economie dan ooit, maar we proberen daar ook steeds samen met ondernemers vorm aan te geven. Natuurlijk kan dat nog altijd beter en gaan er nog genoeg dingen fout, maar dat er zeker ook veel goed gaat is zeker!!

Zoals hier boven al genoemd werd zijn er zevenentwintig bruikbare ideeën opgedaan in de bijeenkomst. Hier van gaan we er met zes al direct aan de slag;
1.  Terugwinnen & uitwisselen van warmte
2.  De verbetering van verkeersveiligheid
3.  Verbetering van de bereikbaarheid van de toegangswegen
4.  Energie besparing
5.  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Footprint Sociaal Ondernemen en CO2 prestatieladder en/of CO2 footprint.
6.  Energie opwekken

Verder heeft deze dag geleid tot een zeer waardevolle bijdragen aan het duurzaamheidsbeleid!!
En iedereen die hier aan bij heeft gedragen hartelijk bedankt!

Idee: Natuurbeleving voor kinderen

Bij duurzaamheid is natuurbeleving essentieel. Zeker voor kinderen, die te vaak binnen zitten.

Natuur (en milieu) educatie, ook wel NME genoemd, moet een speerpunt zijn van gemeentebeleid. Het moet op school en thuis. Een samenwerking tussen gemeenten, (basis)scholen, natuurgroepen, vrijwilligers, IVN, Groene Poort, kinderboerderijen, dierenwelzijn, Bewaarde Land, enz.. In Boxtel gebeurt er eea, maar er moet meer. In Gestel zijn er weer andere activiteiten. Laten we samen het  aanbod vergroten. B.v. een Boxtelse klas naar Gestel voor het Eik project (in 2017). Of een Gestelse klas naar Sparrenrijk. Het doel onder schooltijd: “ieder klas gaat ieder jaar  3 keer naar buiten”. En voor buiten schooltijd, en voor de (groot)ouders: laten we een boek maken “50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde” – meerdere gemeenten hebben een eigen boekje voor groep 3’ers.

David Andreae

Idee: Het hof van Boxtel

Groene initiatieven Boxtel onder één noemer

In Boxtel zijn vele groene initiatiefnemers en initiatieven. Laten we onze krachten bundelen en onderbrengen in de “ Hof van Boxtel” om op elkaar af te stemmen en elkaar te versterken. Samen meerwaarde te creëren voor de Boxtelse gemeenschap. Vanuit de gemeente Boxtel kunnen deze initiatieven ondersteund worden via vorm geven aan de participatiewet.

Boxtelse initiatieven:

 • Hereboeren
 • Dommelbimt
 • Lokale agenda 21
 • Transition Town
 • Eetbaar Boxtel: met eetbare tuinen en pluklinten
 • Voedseltuin voor voedselbank
 • Buurtmoestuinen op Hoogheem, 2 stuks in Selissenwal,…
 • Generatietuinen in Oost, Liempde en in het centrum achter Liduina
 • Tuin in Lennisheuvel
 • Bewonersinitiatief Kleine Aarde
 • Kinderboerderij Oost en Geitenwei Selissenwal
 • ….
 • ….

Deze initiatieven komen soms mankracht tekort, organiseren burendagen of  doen mee aan acties als NL Doet, open dagen etc .. Boxtel heeft een succesvolle groenopleiding vanuit Helicon en ook de leerlingen van de  VMBO-opleiding kunnen benut worden in het kader van stages. Vanuit de participatiewet dienen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje naar werk te krijgen of een zinvolle dagbesteding. Als we de behoefte aan ondersteuning, stageplaatsen en leerwerkplekken bij elkaar brengen kunnen we samen meerwaarde creëren voor elkaar en de gemeenschap van Boxtel.

 

Idee: De wijk als verzorgingshuis

Anno 2016 worden de inwoners van Boxtel thuis oud, ook als ze kwetsbaar en/of hulpbehoevend worden. Slechts wanneer ze een gevaar voor zichzelf of de omgeving gaan worden en 24 uur per dag toezicht of hulp nodig hebben is een intramurale opvang mogelijk. Dit betekent dat steeds meer kwetsbare mensen met een grote behoefte aan ondersteuning en zorg in onze wijken zullen wonen. De beschermde woonomgeving van het verzorgingshuis verdwijnt. Dit betekent dat de wijk de beschermde woonomgeving dient te bieden.

In de wijk zullen de functies van het verzorgingshuis op rollatorafstand (500 meter) aanwezig dienen te zijn, te weten:

 • Veilige fysieke woonomgeving. Dit betekent rolstoelvriendelijke, vlakke paden die voldoende breed zijn. Veilige oversteekplaatsen. Goede verlichting, opgeruimde omgeving (hondenpoep, vuilnis en graffiti) , voldoende bankjes en openbare toiletmogelijkheid.
 • Ontmoetingsplekjes in het groen waar reuring is of rust, naargelang behoefte.
 • Levensloopbestendige woningen met variatie in soort, ligging en grootte.
 • Eetgelegenheid
 • Ontmoetingsruimte voor activiteiten en dagbesteding
 • Winkelgelegenheid
 • Stilteruimte
 • Zorgsteunpunt: mogelijkheid zorgruil, mantelzorgondersteuning, zorgverlening
 • Huishoudelijke ondersteuning.
 • Administratieve ondersteuning
 • Punt voor technisch onderhoud en ondersteuning bij kleine karweitjes

In Boxtel spelen er allerlei initiatieven die aansluiten bij bovenstaande punten. Mijn voorstel is te inventariseren en het ontbrekende aan te vullen:

 • wat er al is,
 • wat zijn mogelijkheden met wat aanpassing?
 • wat is het ontbrekende dat aangevuld dient te worden?
 • Wat is nodig op buurt, wijk, dorpskern of gemeenteniveau?

Idee: Samentuinen in Boxtel

Graag zou ik willen wijzen op de mogelijkheid en het idee van samentuinen.
Plekken in het gemeenteplantsoen waar buurtbewoners hun eetbare (moes-)tuin wensen een beetje kunnen uitbreiden en elkaar treffen voor o.a. gezamenlijk onderhoud en een praatje.

We willen uiteindelijk toewerken naar ruimte om te moestuinieren, maar vooral ook meer eetbare vaste plantenborders en strookjes/randen/plekken ‘voedselbos’. Dit is minder bewerkelijk. Het geeft de mogelijkheid om er de vruchten van te plukken, maar het hoeft niet.

In het kader van de leefbaarheid en veerkracht van onze lokale gemeenschap stimuleert Eetbaar Boxtel daarom buurt(moes)tuinen en organiseert buurtplantdagen.
Kan dit idee meegenomen worden in de plannen?

31 oktober bijeenkomst Samen leven in Boxtel

Voor de bijeenkomst Samen leven in Boxtel waren we te gast bij kringloopwinkel Het Goed in Boxtel, waarvoor dank!

Tijdens de avond vond er een geanimeerde discussie plaats over wat er allemaal gebeurt op het gebied van sociale duurzaamheid in Boxtel. We hebben namelijk nogal wat initiatieven! Een (nog niet complete) lijst van initiatieven vind je hier. Mis je nog een initiatief? Laat het ons weten door een mail te sturen aan: MdWijk@mijngemeentedichtbij.nl.

We merken dat het belangrijk is dat initiatieven zoals op de kaart te vinden zijn zichtbaarder worden voor de inwoners. Dat is een van de dingen die ervoor kan zorgen dat we komen tot een samenleving die “all inclusive” is, waar niemand buiten de boot valt.

Maar zichtbaarheid is niet het enige wat telt. Als je naar de kaart kijkt, zul je zien dat de ene wijk in Boxtel meer initiatieven of voorzieningen heeft dan de ander. Soms komt dat door het karakter van de wijk, maar soms wordt een dergelijke voorziening ook gewoon gemist! We gaan de komende dagen in de werkgroep in ieder geval aan de slag om de lijst verder aan te vullen én om te bekijken hoe de initiatieven bijdragen aan een sociaal duurzamere samenleving. Dat vormt de basis voor ons om te kijken wat we misschien nog missen.

Wat mis jij in jouw wijk? Of welk initiatief zijn wij nog vergeten? Laat het ons weten of laat je horen op de volgende bijeenkomst op 9 november om 19:00 uur!

2 november: Bijeenkomst Ondernemend leven in Boxtel 19:00 uur, Het Goed

Op 2 november hebben we onze tweede werkgroepbijeenkomst voor ondernemers in Boxtel. Tijdens eerdere bijeenkomsten bleek duidelijk dat onze ondernemers duurzaamheid een warm hart toedragen. Maar we kunnen met elkaar meer doen!

Waarom?
Omdat een bedrijf dat in deze tijd nog niet duurzaam onderneemt, uiteindelijk in de toekomst ook niet meer mee kan komen met concurrentie. Het is dus voor een ondernemer simpelweg business om duurzaam aan de slag te gaan. Maar het is zeker ook een kwestie van verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld stellen.

Hoe? Door het leuk te maken!
Eigenlijk willen we op drie manieren aan de gang met de ondernemers. Allereerst door met elkaar de ‘makkelijke’ dingen gewoon te doen! Bijvoorbeeld groene stroom inkopen. Want we kunnen met elkaar blijven praten, maar soms duurt praten langer dan het daadwerkelijk doen.

Sommige dingen, zoals het besparen op energie of het maken van een mobiliteitsplan hebben iets meer tijd nodig. Want hoeveel energie kun je eigenlijk besparen? Hoeveel is jouw CO2 voetafdruk als bedrijf? Het is goed om met elkaar het nulpunt te bepalen en om op grond daarvan scherpe doelen te stellen. Wie draagt het meeste bij??

Als laatste willen we door de vorige twee punten ondernemers elkaar laten inspireren. Door samen aan de duurzaamheidsdoelen te werken, door te bekijken hoe anderen dit in hun bedrijf doen kun je tot verrassende nieuwe ideeën komen. Dat zijn geen winsten op de hele korte termijn, maar hebben wel een meerwaarde op de lange termijn.

Heb jij goede ideeën hoe we dit verder vorm kunnen geven? Kom dan op 2 november om 19:00 uur naar Het Goed in Boxtel.

Tot dan!

3 oktober: Hoe komen we naar Energieneutraal Boxtel in 2030?

Op maandag 3 oktober wordt om 19.30 uur in het Gemeentehuis een presentatie gegeven over het maken van een route of scenario voor een Energieneutraal Boxtel in 2030. Die presentatie wordt verzorgd door Dennis Schoenmakers van het bureau Quintell Intelligence uit Amsterdam, dat met een speciaal ‘Energie Transitie Model’ ook meewerkte aan het rapport over Energieneutraal Nederland 2030 voor de stichting Urgenda.  Transition Town Boxtel heeft hiertoe het initiatief genomen.  De klimaatverandering gaat sneller dan vele deskundigen dachten, dus het is goed te weten hoe en wat er mogelijk is, want de tijd dringt.

Voor deze avond worden natuurlijk de Boxtelse bestuurders en politici uitgenodigd, maar is ook uitdrukkelijk bedoeld  voor de leden van de Energie Coöperatie Boxtel, ecomediairs en installateurs, en verder is iedereen welkom die zich op de een of andere manier bezig houdt met de duurzame energietransitie.